Προσωρινός ανάδοχος η «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε» για άσφαλτο 29 χιλ.ευρώ

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε το από 30/10/2017 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής διαγωνισμού) για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2017» και ως εκ τούτου:α)Προσωρινός ανάδοχος για την ανωτέρω προμήθεια αναδεικνύεται
η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ–ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ–ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ–ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 29.001,62€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές προδιαγραφές. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •