Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΑΠ, ΕΛΤΟΝ, και ΜΟΥΖΚ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 913,94 μονάδες με πτώση 0,42%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,14 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,78 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τις ανοδικές του διαθέσεις ο γενικός δείκτης την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 922,52 μονάδες, δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος υποχωρώντας προς χαμηλότερα επίπεδα, με τις απώλειες να διευρύνονται λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 913,94 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Μεγαλύτερη άνοδος Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 48% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες έκλεισαν με σήμα αγοράς στην συνεδρίαση της Παρασκευής, έναντι 40% την προηγούμενη, με την μετοχή της ΕΥΡΩΒ να είναι η μόνη από τις συστημικές η οποία έκλεισε με σήμα αγοράς, και την μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ να ολοκληρώνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση TRASTOR

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η “Εταιρεία“) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία  γνωστοποίησε στην Εταιρεία την 11.11.2021, ότι συνεπεία της διανομής των μετοχών του επενδυτικού κεφαλαίου Visrtus South European Fund στους μεριδιούχους του, πιστώθηκαν στις 09.11.2021 στον λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία , 2.481.468 μετοχές της Εταιρείας και συνεπεία της ως άνω διανομής κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα ποσοστό 7,8866% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Η “Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.” σε συνέχεια της ανακοίνωσής της σχετικά με το προς έκδοση μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ομολογιακό δάνειο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/10/2021, καλύφθηκε στο συνολικό ποσό των 1.500.000 ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση από το Bluemoon Capital Fund SP,  διαχειριστής του οποίου είναι η Glafka Capital. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1000 έκαστη.

Η “Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.” επίσης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των οφειλών της έναντι των πιστωτριών Τραπεζών, Attica Βank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε. , Aplha Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτές μεταβιβάστηκαν στον εκάστοτε ειδικό διάδοχο και πλέον βρίσκονται στη διαχείριση της εκάστοτε διαχειρίστριας εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της και ρύθμιση των οφειλών της με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων αναγνώρισης και ρύθμισης οφειλής με αποτέλεσμα την διευθέτηση αυτών μέσα από το προβλεπόμενο σε κάθε σύμβαση  πλάνο αποπληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε”. ανακοινώνει ότι εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 έκαστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από την από 25.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίστηκε η 05.11.2021.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εκδότριας.

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:

Τύπος Ομολογιών: μετατρέψιμες σε τίτλους, και μη διαπραγματεύσιμες.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 1500.

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 1000.

Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.

Διάρκεια: Μέχρι την 31.12.2027.

Επιτόκιο: 1,5% ετησίως

Λόγος Μετατροπής: Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε να αυξάνεται σταδιακά όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης. Ειδικότερα, ορίστηκε ότι:

-μέχρι την 31.12.2021 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 7.653 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2022 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.017 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2023 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.396 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2024 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.766 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2025 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.218 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2026 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.656 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2027 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 10.088 μετοχές.

Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 1500 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά το λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίστηκε καθ’  όλη τη διάρκεια του δανείου.

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

Ανακοίνωση ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Γ ́ τριμήνου 2021 την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στις 17:30, ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 23 Νοεμβρίου 2021 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021 – 30.9.2021 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 23 Νοεμβρίου 2021.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2021, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΟΤΕ

The Fed’s balance sheet is still rising to new all-time highs, now at $8.58 trillion, but it’s rising at a slower pace. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

U.S. stock indexes rose on Friday, as Johnson & Johnson and big technology and communication stocks led gains at the end of a week scarred by deepening concerns over prolonged inflation.

Johnson & Johnson rose 1.5% after saying it planned to break up into two companies focused on its consumer health business and the large pharmaceuticals unit.

Shares of mega-cap technology and communication stocks including Google-owner Alphabet Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, formerly known as Facebook, Apple Inc and Amazon.com inched up between 0.2% and 2%.

But Tesla Inc slid 2.2% after top boss Elon Musk sold another block of company shares worth about $700 million, after offloading about $5 billion worth of stock following a poll he posted on Twitter.

The S&P 500 and Dow indexes tracked weekly declines of about 1%, their first since the turn of October, as hot U.S. inflation readings sapped investor sentiment and halted an earnings-driven streak of record closing highs.

“Inflation drives earnings up, but it does get to a point where it starts to hurt the consumer,” said David Wagner, portfolio manager at Aptus Capital Advisors.

“The market right now is still looking through inflation as if it’s transitory and that’s going to continue into the end of the year because of all the supply chain problems.”

Rising price pressures globally have become a top concern for investors, with focus now shifting to how inflation will impact consumer spending as the holiday shopping season nears.

A University of Michigan survey showed its consumer sentiment index for early November unexpectedly dropped to the lowest level since 2011.

At 9:56 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was up 76.23 points, or 0.21%, at 35,997.46, the S&P 500 was up 6.49 points, or 0.14%, at 4,655.76 and the Nasdaq Composite was up 25.95 points, or 0.17%, at 15,730.23.

Eight of the 11 S&P 500 sector indexes were higher in early trading, while consumer discretionary stocks declined the most.

U.S.-listed shares of Alibaba Group Holding slipped 2.4% after the e-commerce giant said its sales during the Singles Day event grew at the slowest rate ever, underscoring the headwinds for China’s tech firms.

Biogen Inc rose 0.5% after late-stage studies found its Alzheimer’s drug Aduhelm significantly lowered blood levels of an abnormal form of the protein tau that accumulates in the brains of people with the disease.

With about 459 companies having reported, S&P 500 earnings are expected to have jumped 41.5% in the third quarter from a year earlier, Refinitiv IBES data showed.

Reuters reported earlier in the day that President Joe Biden and Chinese leader Xi Jinping are expected to hold a virtual summit on Monday amid tensions over trade, human rights and military activities.

Advancing issues outnumbered decliners by a 1.65-to-1 ratio on the NYSE and by a 1.38-to-1 ratio on the Nasdaq. The S&P index recorded 17 new 52-week highs and one new low, while the Nasdaq recorded 66 new highs and 37 new lows.(Devik Jain, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως και στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 922 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 854 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (84,75 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (136,2 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,32%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 62,47 εκατ. τεμάχια έναντι 110,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία κέρδη 3,38%, με τον δείκτη RSI να κινείται ανοδικά, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική εβδομάδα, ενισχύοντας την δυναμική του δείκτη. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με απώλειες 2,44% έκλεισε την εβδομάδα ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 48,11 εκατ. τεμάχια έναντι 100,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΠΑΠ έκλεισε στα 2,32 ευρώ με πτώση 0,43%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,38 ευρώ με την επόμενη στα 2,59 ευρώ, και η στήριξη στα 2,30 ευρώ με την επόμενη στα 2,20 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να επιστρέφουν. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,94%

Απόδοση 3μηνου +1,75%

Απόδοση 6μηνου +5,45%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,43 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ

Καθαρή Θέση 24,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2021)

BV 0,91

P/BV 2,56

P/Ettm 14,30

EV/EBITDA* (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -1,6 εκατ. ευρώ από -2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,45

ROE +16,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,8%

Κεφαλαιοποίηση 62,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,865 ευρώ με πτώση 1,32%, ανατρέποντας σήμερα την προσπάθεια των τελευταίων ημερών να αναρριχηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,91 ευρώ με την επόμενη στα 1,97 ευρώ, και η στήριξη στα 1,84 ευρώ με την επόμενη στα 1,73 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να επιστρέφουν. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,53%

Απόδοση 3μηνου +9,06%

Απόδοση 6μηνου +16,93%

Απόδοση από 1/1 +34,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων +48,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,995 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Καθαρή Θέση 54,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 2,06

P/BV 0,91

P/Ettm 10,33

EV/EBITDA* 7,78 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 486.410 ευρώ από -702.612 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,26

ROE +6,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας 56,9%

Κεφαλαιοποίηση 49,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,64 ευρώ με άνοδο 1,59%, διαπραγματευόμενη σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,65 ευρώ με την επόμενη στα 0,73 ευρώ, και η στήριξη στα 0,6-0,61 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να εμφανίζονται περιορισμένες. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,25%

Απόδοση 3μηνου -11,11%

Απόδοση 6μηνου +14,29%

Απόδοση από 1/1 +70,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +92,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,768 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,329 ευρώ

Καθαρή Θέση 35,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 1,10

P/BV 0,58

P/Ettm 32,0

EV/EBITDA* 22,10 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 515.776 ευρώ από 250.901 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +2,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,51%

Κεφαλαιοποίηση 20,6 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Νέα υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,387% με πτώση 6,52%, και του δεκαετούς στο 1,214% με πτώση 1,58%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem