Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου & των Ν.Π αυτού

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων σε συνεδρίαση της την 6-12-2017, με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (∆ΟΚΟΙΠΠ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ–ΚΑΜ), ΛΟΓΩ ΤΟΥ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ. Αποφάσισε:

Ματαιώνει την πρόσκληση για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου Χανίων και των νομικών του
προσώπων» με αριθμό 68113/22-11-2017, για τα τμήματα:Υγροποιημένα καύσιμα-Γηροκομείο Χανίων και Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΕΠΕ∆ΗΧ–ΚΑΜ, επειδή απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών.

Αναθέτει στον υποψήφιο «ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΝΙΩΝ Ε.Π.Ε», Α.Φ.Μ.: 095669958, ∆.Ο.Υ.:Χανίων, τα παρακάτω τμήματα της πρόσκλησης για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων» με αριθμό 68113/22-11-2017, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού των καυσίμων (υπογραφή συμβάσεων) και όχι πέραν του πενταμήνου. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία: Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Αναθέτει στον υποψήφιο «ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Α.Φ.Μ.: 014050794, ∆.Ο.Υ.:Χανίων, τα παρακάτω τμήματα της πρόσκλησης για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων» με αριθμό 68113/22-11-2017, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού των καυσίμων (υπογραφή συμβάσεων) και όχι πέραν του πενταμήνου. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία: Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •