21 χιλ. ευρώ για την προμήθεια περονοφόρου οχήματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ενέκρινε τη διενέργεια της προμήθειας περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος έργου τύπου (Κλάρκ), εκτιμώμενης αξίας 21.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμ. πρωτ. 53994/24-10-2017 του τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.

Γ. Ανέθεσε την προμήθεια περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος έργου τύπου (Κλάρκ), όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ Α.Ε. «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 14o ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 57011, ΤΗΛ: 2310.722940, έναντι του ποσού των 21.514,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •