Ευρωπαϊκός κανονισμός για την απομάκρυνση μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά

Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι μόνο τα προϊόντα που είναι ασφαλή και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Σήμερα το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που ενισχύει την εποπτεία της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ασφαλή και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο κανονισμός εξασφαλίζει επίσης αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

«Αυτοί οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που διατίθενται στο διαδίκτυο, συμμορφώνονται με τους υψηλούς κοινούς κανόνες της ΕΕ, είναι πιστοποιημένα και πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Θα εξασφαλίσουν επίσης την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την προστασία των καταναλωτών και ισότιμους όρους ελεύθερου ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.»
Niculae BĂDĂLĂU, υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •