Στόχοι της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ: Το Συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση 2019 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, με τη μορφή της ετήσιας έκθεσής του για το 2019 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η έκθεση αναλύει τις τάσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις και την υλοποίηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της ΕΕ. Η ΕΑΒ αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα ευάλωτα κράτη τα οποία πάσχουν ιδίως από έλλειψη εγχώριων ικανοτήτων άντλησης χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διατήρησαν τη θέση τους ως μεγαλύτεροι πάροχοι της ΕΑΒ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 57 % της συνολικής ΕΑΒ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από μέλη της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ.

Το 2018 η ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε σε 74,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 0,47 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ. Το συνολικό αυτό ποσό ήταν κατά 731 εκατ. ευρώ χαμηλότερο σε σχέση με το 2017, όταν η αναλογία ήταν επίσης υψηλότερη, κατά 0,50 %. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ανησυχεί όλο και περισσότερο για την αρνητική τάση της συλλογικής ΕΑΒ της ΕΕ, η οποία μειώθηκε για δεύτερο κατά σειρά έτος, και εκφράζει τη λύπη του για το διευρυνόμενο χάσμα ως προς την επίτευξη του συλλογικού στόχου της διάθεσης του 0,7 % του ΑΕΕ ως ΕΑΒ. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τον πολιτικό ηγετικό του ρόλο και την προσήλωσή του στην αναπτυξιακή βοήθεια και υπενθυμίζει τις ατομικές και συλλογικές δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ΕΑΒ, όπως καθορίζονται στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη.

Ολόκληρη η έκθεση εδώ.

  •  
    22
    Shares
  •  
  •  
  • 22
  •