Ένωση κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει επικαιροποιημένους κανόνες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Η ΕΕ σύντομα θα διαθέτει απλουστευμένους κανόνες για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και τα συνταξιοδοτικά ταμεία που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τη βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC).

Ο κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), που εκδόθηκε το 2012, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής κανονιστικής ρύθμισης της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζει ειδικότερα τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε από τους υπουργούς σήμερα τροποποιεί και απλοποιεί τον κανονισμό EMIR για να αντιμετωπίσει το δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης, τα ζητήματα διαφάνειας και την ανεπαρκή πρόσβαση σε εκκαθάριση για ορισμένους αντισυμβαλλομένους.

Ειδικότερα, θεσπίζει μια νέα κατηγορία των «μικρών χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων» που θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να συμψηφίζουν τις συναλλαγές μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CCP), ενώ θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις μετριασμού του κινδύνου. Οι μικρότεροι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν επίσης μειωμένες υποχρεώσεις εκκαθάρισης. Επιπλέον, το κείμενο επεκτείνει κατά δύο επιπλέον έτη (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως δύο φορές κατά ένα ακόμη έτος) της προσωρινής εξαίρεσης των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων από την υποχρέωση εκκαθάρισης.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες εξορθολογίζουν επίσης τις υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται, να καταστεί αποτελεσματικότερη η εποπτεία και να αυξηθεί η πρόσβαση στην εκκαθάριση μέσω της άρσης των υφιστάμενων περιττών εμποδίων.
Επόμενα βήματα:

Ο κανονισμός θα υπογραφεί την εβδομάδα της 20ής Μαΐου και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •