Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα μετά φόρων κέρδη της Alpha Bank στο εννεάμηνο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,8 δισ.
 • Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 4,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 3,6 δισ. σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
 • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 38,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,4 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.
 • Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 6,3 δισ. από τις αρχές του έτους. Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ., ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 0,8 δισ. από Ευρώ 8,4 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.329,4 εκατ., μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.
 • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 134,8 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 398,4 δισ. το εννεάμηνο 2018.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,2 δισ., το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
 • Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 944,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι Ευρώ 761,7 εκατ. το εννεάμηνο 2017.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 163,4 εκατ. το εννεάμηνο 2018. Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 110,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, επηρεασμένος από υψηλότερα φορολογητέα κέρδη.
 • Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 έναντι Ευρώ 85,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους Πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους. Η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους Μετόχους μας».

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,8 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να μειωθεί κατά 22 μονάδες βάσεως το γ΄ τρίμηνο, σε 18,3%, ως αποτέλεσμα κυρίως της χαμηλότερης αποτιμήσεως του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, η οποία αντιστάθμισε τα αποτελέσματα της περιόδου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,2%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 για την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,0.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,2 δισ., αυξημένα κατά 0,2% ή κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλότερου κινδύνου αγοράς.

Το γ΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 4,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά Ευρώ 0,7 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 5,9 δισ. από το τέλος του 2017, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε αμετάβλητη σε Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση. Στο τέλος Νοεμβρίου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 0,8 δισ.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το γ΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5 δισ.

Μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων το γ΄ τρίμηνο λόγω χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων

Το γ΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 426,6 εκατ., μειωμένο κατά 3,5% ή Ευρώ 15,7 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, μη λαμβανομένου υπ΄ όψιν του εφάπαξ εσόδου τόκων Ευρώ 16,7 εκατ., που ενίσχυσε το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου 2018, λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδοτήσεως (TLTRO-IΙ) της ΕΚΤ.

Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο γ΄ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική επίπτωση Ευρώ 14,1 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. Η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε Ευρώ 5,6 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων το γ΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos). Η πλήρης εξάλειψη της χρηματοδοτήσεως μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) θα οδηγήσει κατά το δ’ τρίμηνο σε περαιτέρω βελτίωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Το εννεάμηνο 2018, τα Έσοδα από Προμήθειες και τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ενίσχυσαν περαιτέρω τα Λειτουργικά Έσοδα

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 247,9 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και τη θετική συνεισφορά των εργασιών ιδιωτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 398,4 εκατ., έναντι Ευρώ 115,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 27,3 εκατ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 1,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 814,1 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 50,7%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 349,8 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού διαμορφώθηκε, από 11.859 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σε 11.358 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 (-4,2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα το 2018. Κατά το 2018, ο αριθμός Προσωπικού αναμένεται να μειωθεί κατά 765 Εργαζομένους, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary SeparationScheme) της Τραπέζης, με αναμενόμενο όφελος Ευρώ 30 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 388,2 εκατ., μειωμένα κατά 1,7% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 643 Καταστήματα, έναντι 676 Καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
  10
  Shares
 •  
 •  
 • 10
 •