Στα 48 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Εθνικής στο εννεάμηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €33 εκατ. το Εννεάμηνο του 2018 έναντι εκτεταμένων ζημιών €122 εκατ. το Εννεάμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-143 μ.β. σε ετήσια βάση), η οποία συντέλεσε στην επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία ύψους €62 εκατ. έναντι ζημιών €100 εκατ. το Εννεάμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €253 εκατ. το Γ΄ Τρίμηνο του 2018 από €255 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με την αρνητική επίπτωση από τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής να αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση στα μέσα υπόλοιπα δανείων προς επιχειρήσεις του τρίμηνου και την ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 7 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 260 μ.β. το Γ Τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας περεταίρω μείωση στην απόδοση των δανείων. Το Εννεάμηνο του 2018, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ. (-22% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους το Α’ Εξάμηνο, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση σε €54 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018. Σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2017, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την εξάλειψη της προμήθειας χρηματοδότησης μέσω ELA.

Τα έσοδα αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €17 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 έναντι ζημιών €9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο αντανακλούν τα κέρδη από παράγωγα (€9 εκατ.) έναντι ζημιών ύψους €4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Σε επίπεδο Εννεαμήνου, η Τράπεζα σημείωσε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €43 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €226 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €220 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων, λόγω υψηλότερων αμοιβών εξωτερικών συμβούλων (consulting fees). Οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες σε €137 εκατ. (+1,0% σε τριμηνιαία βάση). Συγκριτικά με το Εννεάμηνο του 2017, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €658 εκατ. (+3,0% σε ετήσια βάση), επιβαρυνόμενα από αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα (+7,2% σε ετήσια βάση), ομοίως λόγω υψηλότερων αμοιβών προς τρίτους. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν επίσης κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας ωστόσο €6,7 εκατ. σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες αμοιβές βάσει απόδοσης των εργαζομένων στις ειδικές μονάδες διαχείρισης πιστοδοτήσεων και καταβολή αναδρομικών. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το συνολικό κόστος του οποίου έχει επιβαρύνει το Β’ τρίμηνο του 2018. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού το 2019.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €78 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €35 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, το οποίο ενσωμάτωνε ανακτήσεις προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €2 δισ. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) αυξήθηκε σε 109 μ.β. από 48 μ.β. το Β’ Τρίμηνο του 2018. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση. Σε επίπεδο Εννιαμήνου 2018, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 108 μ.β. από 251 μ.β. το Εννεάμηνο του 2017, οδηγώντας την Τράπεζα σε οργανική κερδοφορία.

ΝΑ Ευρώπη:

Στη ΝΑ Ευρώπη1, Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €2 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε επίπεδο έτους, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €16 εκατ. το Εννεάμηνου του 2018 από €19 εκατ. το προηγούμενο έτος.

H μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε στο Γ’ Τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας μηδενική δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (περίμετρος Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού–ΕΕΜ) διαμορφώθηκαν σε €15,9 δισ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 και έχουν μειωθεί συνολικά κατά €5,6 δισ. από το τέλος του 2015. Η εν λόγω μείωση αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (€2,1 δισ.), καθώς και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€3,5 δισ.), εκ των οποίων €2 δις. έχουν ήδη πωληθεί.

O εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 42,5% το Γ’ Τρίμηνο του 2018 (-10μ.β. σε τριμηνιαία βάση), λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 59,8% στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€53 εκατ. από -€199 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2018). Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 30,4% (αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 83,5% στην Ελλάδα (82,4% σε επίπεδο Ομίλου).

Στη ΝΑ Ευρώπη1, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 31,3% το Γ’ Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 63,5%.

Δείκτης CET1 στο 16,4%

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου του 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της South African Bank of Athens (SABA) τον Οκτώβριο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •