Αύξηση 25% στα EBITDA των Ελληνικών Πετρελαίων στο πρώτο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, Α’ Εξαμήνου και Β’ Τριμήνου 2018. Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA κατά ΔΠΧΠ ανήλθαν στα €307 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2018 έναντι €152 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο στα €473 εκατ. (+25%), ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €151 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο (έναντι €44 εκατ. πέρυσι) και €225 εκατ. (+34%) στο Α’ Εξάμηνο.

Ο κύκλος εργασιών για το τρίμηνο ανήλθε σε €2.5 δις. ενώ για το εξάμηνο σε €4.7 δις., καθώς αντανακλά τις αυξημένες τιμές και τους υψηλούς όγκους πωλήσεων. Εξαιρώντας την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα Συγκρίσιμα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριμήνου ανέρχονται στα €187 εκατ., έναντι €228 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, με το Α’ Εξάμηνο στα €336 εκατ. έναντι €457 εκατ.-
  • Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριμήνου ανήλθαν στα €66 εκατ. έναντι €98 εκατ. το τρίμηνο του 2017, ενώ τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα €128 εκατ, έναντι €224 εκατ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίμηνο αλλά και το εξάμηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης καθώς τα διεθνή περιθώρια μειώθηκαν ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει και η ενδυνάμωση του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2, ενώ περιορισμένη επίπτωση είχε η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του Β’ Τριμήνου, με περαιτέρω βελτίωση των μονάδων παραγωγής και σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ Τρίμηνο.

Για το σύνολο του Α ́Εξαμήνου 2018, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τα 8,27 εκατ. τόνους, με κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στα 5 εκατ. όνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραψαν μείωση λόγω κυρίως όγκων πωλήσεων ΔΕΗ και ναυτιλιακών καυσίμων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •