Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 21 Αυγούστου, στην αίθουσα του Λαδόπουλου

Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 265/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 392/2018 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος α.α., Γ. Γεωργακόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση 2ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Φ. Αγγελέτου – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

Έγκριση 3ου πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωσης σύμβασης  του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Εργασίες διευθέτησης κοίτης και απομάκρυνσης φερτών υλικών από χειμμάρους Δήμου Πατρέων προς πρόληψη πλημμυρών», με συνολικό ποσό ανάθεσης 116.168,16 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος α.α., Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Έγκριση 3ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης α) Οικονομικών Υπηρεσιών, β) του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, γ) του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων και δ) των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πατρέων, για τις υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής των εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεμοιοτυπικά και plotter), όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – για την επικύρωση του Οριστικού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας  (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας  – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Εξέταση και έγκριση του από 6-8-2018 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων-Μονωτικών Υλικών-Υλικών Χρωματισμού και Συναφών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 62.924,42 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια,  Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια υαλοπινάκων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια,  Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επουλώσεις Λάκκων 2016», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 6/2018 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των  όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ορίων του (2014)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 65.283,51 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 667/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Ανάκληση των υπ’ αριθ. 637/2018, 638/2018, 674/2018, 675/2018, 673/2018, 642/2018 και 634/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Ανάκληση της αριθ. 609/17-7-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 13/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 13/2018 διακήρυξης και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης, για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» – C.P.V.: 30125110-5 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 641/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 639/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας προμήθειας αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, με ύψος ποσού  350.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων που είναι σε εξέλιξη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού  2.240.832,00 €  (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 1646/2018 (Β1319/2018) (υπ’ αριθ. 454/5-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Καρούσος)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού υπαλλήλου (Αντίοχος) για πληρωμή τελών ταξινόμησης και Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής).

Ο Αντιπρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ

 

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •