Χρηματιστήριο Αθηνών: Δελτίο Εταιρικών Πράξεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

– Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN:GRS279003008), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,32. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 7.914.480 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 έως και την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018.

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN:GRS326003019) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,11 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date)  για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» (ISIN:GRS404003006) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,56 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,05 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •