Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 824η/19.7.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών της και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην κατηγορία «Κύρια Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3401/2005.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών της και για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» κατ’ εφαρμογή των περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018 και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ως άνω νόμου.
  • Τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., με σκοπό τη μετατροπή της σε αμοιβαίο κεφάλαιο του ν.4099/2012, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 παρ.1 του ν. 3371/2005 και την έγκριση διορισμού εκκαθαριστών.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •