Μείωση EBITDA και κύκλου εργασιών πραγματοποίησε η ΔΕΗ το 2017

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 διαμορφώθηκαν στα €804,7 εκατ. Η θετική επίπτωση από την μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €400 εκατ. περίπου και από την αναγνώριση εσόδου €359,8 εκατ. που αφορά ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016 αντισταθμίστηκε κυρίως από παράγοντες όπως η απώλεια μεριδίου αγοράς πελατών καθώς και τα πρόσθετα κόστη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του Δεκεμβρίου 2016–Ιανουαρίου 2017 (€ 70 εκατ.), τη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ (€325,2 εκατ.), την καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (€92,1 εκατ.) και την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο diesel (€ 34,9 εκατ.). Επιπρόσθετα, αρνητική επίπτωση είχε η αύξηση των τιμών του μαζούτ, του diesel και του φυσικού αερίου.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €60,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των ΥΚΩ 2012-2016) έναντι κερδών €125,4 εκατ. το 2016 (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής κεφαλαίου από τον ΑΔΜΗΕ καθαρού ποσού € 92,9 εκατ.). Σημειώνεται ότι σε ταμειακή βάση το ποσό των ΥΚΩ εισπράχθηκε στο ά τρίμηνο του 2018.
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2017 κατά €186,2 εκατ. ή 3,6% και διαμορφώθηκε σε €4.943,9 εκατ. έναντι €5.130,1 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς.
Η μείωση των προ αποσβέσεων λειτουργικών δαπανών ήταν σημαντική και διαμορφώθηκε σε €179,6 εκατ. (€4.139,2 εκατ. το 2017 από €4.318,8 εκατ. το 2016). Στη μείωση αυτή συνέβαλαν η δραστική πτώση των προβλέψεων και η αναγνώριση εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών. Αντίθετα, η πρόσθετη επιβάρυνση από ΕΛΑΠΕ, «ΝΟΜΕ», ενεργειακή κρίση και από την αύξηση του ΕΦΚ στο diesel, αύξησαν τις δαπάνες κατά €522,2
εκατ.
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •