Υποχώρησαν τα κέρδη των Πλαστικών Θράκης το 2017

Τα Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 9,1% σε σχέση με το 2016, στα 318,5 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατέγραψαν πτώση 14,3% έναντι του προηγούμενου έτους, στα 30,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ από 13,4 εκατ. ευρώ το 2016, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 0,2412 από 0,3040 το 2016.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2017 ανήλθε σε 137,4 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 57,8 εκ. σε σχέση με 54,7 εκ. ευρώ στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 σε σχέση με 0,45 στις 31.12.2016 και ο δείκτης Καθαρτός Τραπεζικός Δανεισμός/EBITDAδιαμορφώθηκε σε 1,9 σε σχέση με 1,6 στις 31.12.2016, παραμένοντας εντός των προκαθορισμένου στόχου από τη Διοίκηση του Ομίλου για το συγκεκριμένο δείκτη επίδοσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 15 Μαϊου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 2.058.217 ευρώ. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,047054 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογιστεί με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία (4.324 ίδιες μετοχές). Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου ποσοστού 15% βάσει του Ν 4172/2013 θα ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

 

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •  

One thought on “Υποχώρησαν τα κέρδη των Πλαστικών Θράκης το 2017

Comments are closed.