Στα 397 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ψήφισε τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου
οικονομικού έτους 2018, πλήρως ισοσκελισμένο, συνολικού ύψους 397.000.000,00 €, όπως εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί και αναλύεται στο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •