Απευθείας ανάθεση 24 χιλ. ευρώ στην «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αποφάσισε:

Α. Εγκρίνουμε την  υπ’ αριθ2. 35/2017 Τεχνική Περιγραφή και Ενδεικτικό Προϋπολογισ2ό του Tμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

Β. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτροτεχνικού    υλικού εξοπλισμού Σιντριβανιών για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γ. Αναθέτουμε την απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανολογικού και
ηλεκτροτεχνικού υλικού εξοπλισμού Σιντριβανιών για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Κατασκευών και
Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτω:

στην Ατομική Επιχείρηση ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ, 4ο Χλμ. Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, Τ.Κ. 57001 Τ.Θ. 60479 Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 471074-472776, ΑΦΜ 047651254 6ΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (24.711,96€) συμπ. ΦΠΑ 24%, καθώς η προσφορά της ανταποκρίνεται στις ανάγκες της  υπηρεσίας μας.Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •