23 χιλ. ευρώ για υλικά εορταστικού φωτισμού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση «υλικών εορταστικού φωτισμού πεζοδρόμων και πλατειών,CPV31720000-9», καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Δ/νσης, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο παράρτημα Α ́ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Αναθέτει απευθείας την ανωτέρω προμήθεια, έναντι ποσού 23.300,53€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον παρακάτω προμηθευτή ως εξής: ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κονδύλη 21 Τρίκκαλα. Ολόκληρη η απόφαση εδώ,

  •  
  •  
  •  
  •  
  •