220 χιλ. για Πράσινο

Ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην απόφαση για την διενέργεια «ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΟΙΚTΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣYΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την «Προμηθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου και Πανίδας κατά τα έτη 2017-2018», με κριτήριο ανάθεσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 219.968,10 χι. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%. Για περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •