Βελτίωση της νομοθεσίας για ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα «για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία των αυστηρών και βάσει αρχών εκτιμήσεων επιπτώσεων, τόσο ως προς το κόστος όσο και ως προς τα οφέλη. Εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην αμερόληπτη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εντός της Επιτροπής. Σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει τον μηχανισμό «one in, one out» (εξισορρόπηση ρυθμίσεων, «μία θεσπίζεται, μία καταργείται») και επισημαίνει ότι αυτή η προσέγγιση ρυθμιστικής αντιστάθμισης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των κοινωνικών και οικολογικών προτύπων, ενώ θα μεγιστοποιεί τα οφέλη της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. . Επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και την ανάγκη για συστηματική διαβούλευση με τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοινωθείσα αντικατάσταση της πλατφόρμας REFIT από την πλατφόρμα Fit-for Future και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προβολή της νέας πλατφόρμας. Τέλος, το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των εκ των υστέρων επισκοπήσεων και υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •