Οι προτεραιότητες της ΕΕ για τον προϋπολογισμό το 2021

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα όπου καθορίζονται οι προτεραιότητές του για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021.

«1. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2021 θα είναι η πρώτη της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. Υπό αυτό το πρίσμα, ο προϋπολογισμός θα έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης.

2. Το Συμβούλιο τονίζει ότι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης πρέπει να σεβαστούν όλα τα στοιχεία του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και να συμμορφωθούν με αυτά κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2021.

3. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό[1], και ιδίως τις αρχές της ενότητας, της ετήσιας διάρκειας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.

4. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να είναι σύμφωνος με τις πραγματικές ανάγκες, να διασφαλίζει τη συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και να αφήνει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας[2], επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, εφόσον είναι αναγκαίο και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν εκτέλεσης κάθε δυνατής ανακατανομής εντός του προϋπολογισμού μέσω της χρήσης των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεξόφλητες απαιτήσεις εκ μέρους των κρατών μελών.

5. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα, και τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων δαπανών μέσω της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και χωρίς να διακυβεύονται οι αρχές του προϋπολογισμού.

6. Το Συμβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα όσον αφορά τόσο τις συνεισφορές των κρατών μελών προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, υπενθυμίζοντας ότι τόσο οι ανεπαρκείς όσο και οι καθ’ υπέρβαση εγγραφές στον προϋπολογισμό συνεπάγονται ανεπιθύμητες προκλήσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παράσχει με διαφανή τρόπο αξιόπιστες και ακριβείς προβλέψεις όλων των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου ποσού που πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης[3], οι οποίες θα δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εκτιμήσουν εγκαίρως την αναμενόμενη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

7. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι τα διορθωτικά δημοσιονομικά εργαλεία, όπως οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και να δικαιολογούνται, να υποβάλλονται έγκαιρα προκειμένου να μην διαταράσσεται η λειτουργία των ενωσιακών προγραμμάτων, και να χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο μέσω της ανακατανομής πόρων. Ειδικότερα, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών με γνώμονα τα έσοδα, χωριστά και χωρίς καθυστέρηση αφότου οι σχετικές πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή του να λάβει θέση επί των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατόν.

8. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το επίπεδο στελέχωσης όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία για το ΠΔΠ και να παραμείνει υπό συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να τηρήσουν τους πίνακες προσωπικού τους, καθώς και τα χρηματοδοτικά κονδύλια και το επίπεδο ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. Η Επιτροπή παροτρύνεται να αντισταθμίζει εσωτερικά επαρκές επίπεδο ΙΠΑ και αντίστοιχων πιστώσεων κατά τη μεταβίβαση καθηκόντων, τα οποία εκτελούσε προηγουμένως το δικό της προσωπικό, σε εκτελεστικούς οργανισμούς ή παρόμοιους φορείς, όταν προτείνει νέα ή επικαιροποιημένη εντολή για αυτούς.

9. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 σε εύθετο χρόνο, ώστε να είναι το Συμβούλιο σε θέση να προβεί σε λεπτομερή τεχνική ανάλυση και να προετοιμάσει διεξοδικά τη θέση του. Προτρέπει επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει το περιεχόμενο των εγγράφων που καταρτίζει σχετικά με τον προϋπολογισμό, καθιστώντας τα απλούστερα, καθώς και πιο περιεκτικά και διαφανή. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού μαζί με το πλήρες σύνολο των εφαρμοστέων εγγράφων που απαριθμούνται στο άρθρο 41 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων για την πρόοδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων προγράμματος.

10. Το Συμβούλιο προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν αποδοτικά και εποικοδομητικά για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη πρόσβαση σε σχέδια στοιχείων για κοινά συμπεράσματα, που περιέχουν κάθε σχετική πληροφορία (ιδίως όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής. Επιπλέον, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2021 δεν θα πρέπει να εξετάζουν ζητήματα που δεν συνδέονται άμεσα με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

11. Το Συμβούλιο τονίζει για μία ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και αναμένει από την Επιτροπή να τις λάβει δεόντως υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021.

12. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα.»


[1] Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

[2] Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).

[3] Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (OJ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •