Στα 86,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική,καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύεται, υποστηριζόμενο αφενός από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου από τα μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία είτε έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή (π.χ. μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε είδη διατροφής, ενέργεια και εστίαση) ή έχει προγραμματισθεί να εφαρμοσθούν από τον Σεπτέμβριο (περικοπές στον φόρο ακίνητης περιουσίας και στους φόρους των επιχειρήσεων). Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των επιχειρηματικών προσδοκιών, μετά το πέρας της εκλογικής περιόδου, αναμένεται να ενισχύσει την καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις και η εμπέδωση συνθηκών πολιτικής σταθερότητας, θα υποστηρίξουν την επιστροφή των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει ενδείξεις ισχυρής ανάκαμψης, καθώς οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται, ενώ και οι επενδύσεις σε κατοικίες κατέγραψαν θετική ετήσια μεταβολή για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αναβίωση της αγοράς ακινήτων ταυτίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η συνεισφορά στην αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ήταν θετική το 2018, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 είχε την υψηλότερη συμβολή σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους. Οι προοπτικές για τον κλάδο των Κατασκευών και την αγορά ακινήτων αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενες από τις περικοπές στον φόρο ακίνητης περιουσίας, καθώς και από την επιτάχυνση της υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό και τον προγραμματισμό μεγάλων επενδυτικών έργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου

 • Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,8% στο τέλος Ιουνίου2019, ενισχυμένο κατά 80 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Συνολικής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,8%, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 1,9 δισ. έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης(SREP). Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν σε Ευρώ 7,9δισ. έναντι Ευρώ 7,7 δισ. στο τέλος του α’ τριμήνου.
 • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 33,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 102% στο τέλος Ιουνίου2019 έναντι 111% τον Ιούνιο 2018.
 • H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 1,5 δισ. το α ́ εξάμηνο του 2019.Οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β’ εξάμηνο του 2019.
 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 388,6 εκατ. Το β ́ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%, σταθερό σε τριμηνιαία βάση.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 10,9εκατ.σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 81,2εκατ.,κυρίως από την ενίσχυση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και την αύξηση των νέων εκταμιεύσεων.
 • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 123,7 εκατ. το β ́ τρίμηνο 2019, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 197,5εκατ.το α’ εξάμηνο 2019.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Εξόδων καθώς και της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού.
 • Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το β ́ τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 322,7 εκατ., ενισχυμένο κατά 18,9%σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο θετικά από την αύξηση των χρηματοοικονομικών κερδών.
 • Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+1,4% σε τριμηνιαία βάση) και ανήλθαν σε Ευρώ 246 εκατ. το β ́ τρίμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε1,9% ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, σταθερό σε τριμηνιαία βάση, έναντι 3,2% κατά μέσο όρο το 2018.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 86,8 εκατ.για το α ́ εξάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 12,7 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018.
 • Το β ́ τρίμηνο 2019, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το α’ τρίμηνο, κατά Ευρώ 0,4 δισ., γεγονός που αποδίδεται τόσο στη μείωση της εκ νέου αθέτησης ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων (redefaults) λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, όσο και στην επιτυχή αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 48,3% τον Ιούνιο 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,3%.
 • Η Τράπεζα επικεντρώνεται στις ενέργειες υλοποίησης του στόχου Ευρώ5,5 δισ. που έχει θέσει για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της για το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και με την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3,7δισ. περίπου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •