Στα 241 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

Τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν πενταπλασιάστηκαν σε €241 εκατ. το A’ εξάμηνο 2019 από €50 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2018, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή του λειτουργικού κόστους, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπώνεσόδων, επωφελούμενων από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €239 εκατ. το A’ εξάμηνο2019 από €34εκατ. το A’ εξάμηνο 2018, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.το Α’ εξάμηνο 2019 &€40εκατ. το Α ́ εξάμηνο 2018) και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης (€11εκατ.το Α ́ εξάμηνο 2019).

Σε επίπεδο τριμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €113εκατ. το B’ τρίμηνο 2019 από €127εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94εκατ.το A’ τρίμηνο 2019) και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης(€7εκατ.το B’ τρίμηνο 2019 & €4 εκατ. το A’ τρίμηνο 2019).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν την ανοδική τους τάση, ανερχόμενα σε €293εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019 (+6,8% σε τριμηνιαία βάση). Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων αντανακλά τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα, μετά την ακύρωση του IRS έναντι έκδοσης ΟΕΔ στα μέσα Φεβρουαρίου(περίπου €0,1 δισ. κατ’ έτος).Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 13μ.β. σε τριμηνιαία βάση ανερχόμενο σε 275μ.β. το Α’ τρίμηνο 2019.Τα Α’ εξάμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση σε €567 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €58εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019(+3,2% σε τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής, σχετιζόμενη με ψηφιακά δίκτυα, κάρτες και προϊόντα τραπεζο-ασφαλειών (bancassurance). Σε σχέση με το Α’ εξάμηνο2018, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,4%σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε €113 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019. Ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔτο Α’ τρίμηνο 2019(€59 εκατ.) και από την πώληση του ξενοδοχείου “GrandHotel” το Β’ τρίμηνο 2019 (€30 εκατ.), τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €49εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019 από€100εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.Σε επίπεδο εξαμήνου, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €149εκατ. έναντι ζημιών ύψους €22εκατ. το Α ́ εξάμηνο 2018, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία της Τράπεζας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •