Επανήλθε σε κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα πριν το άνοιγμα του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

 • Κερδοφορία, Λόγω Μείωσης των Εξόδων και Αύξησης των Καθαρών Εσόδων Τόκων
 •  Κέρδη προ προβλέψεων στα €214εκατ., +9% σε ετήσια βάση
 •  Καθαρά έσοδα τόκων στα €360εκατ., +2% σε ετήσια βάση
 •  Λειτουργικά έξοδα στα €231εκατ., -8% σε ετήσια βάση
 •  Έξοδο προβλέψεων στις 181μ.β. το 1ο 3μηνο 2019
 •  Καθαρά κέρδη στα €19εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 έναντι ζημίας €83εκατ. το 1ο 3μηνο 2018
 • Αύξηση Δανείων, με Προσαρμοσμένη Προσέγγιση για τον Αναλαμβανόμενο Κίνδυνο
 •  Εκταμιεύσεις νέων δανείων €1 δισ. το 1ο 3μηνο, σύμφωνα με τον στόχο για €4 δισ. το 2019
 •  Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα
  €24,5δισ., αντιστρέφοντας την τάση για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης
 •  Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 88% από 97% ένα έτος πριν

Η Αποκατάσταση του Ισολογισμού Συνεχίζεται

 • Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5δισ. από οργανικές κινήσεις
  κατά το 1ο 3μηνο 2019
 •  Πώληση χαρτοφυλακίων ύψους €1,2δισ. μικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση
 •  Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019 Οργανική Παραγωγή Κεφαλαίου που Υποστηρίζει την Κεφαλαιακή Θέση
 •  Pro-forma δείκτης CET-1 στο 13,7%, προσαρμοσμένος για τη μείωση σταθμισμένου ενεργητικού από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία
 •  Τα αποτελέσματα 1ου 3μηνου 2019 αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση από τις
  μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ9 και την επίπτωση από το ΔΠΧΑ16 (-40 μ.β. σύνολο)
 •  Η Τράπεζα Πειραιώς επεξεργάζεται επιπλέον πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τα κεφαλαιακά
  της αποθέματα, και ήδη καταγράφει έμπρακτα αποτελέσματα

Δήλωση Διοίκησης

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι
ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις
διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά
κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το
επενδυτικό ενδιαφέρον. Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά
2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση, στα €360εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €19 εκατ. από ζημία €83 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5 δισ., εκπληρώνοντας τον στόχο μας,
ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε
τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις
ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους €1 δισ.
το 1ο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να
διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να
εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας,
διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο
και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.

Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο “Agenda 2023”,το οποίο
περιλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από Βιώσιμες Λύσεις
προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του
ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμεμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες.»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •