Τραπεζική Ένωση: Το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα

Η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ενισχύσει την τραπεζική ένωση και θα μειώσει τους κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια ολοκληρωμένη νομοθετική δέσμη, η οποία θα μειώσει τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα και θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των τραπεζών να αντέχουν σε ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός 575/2013 και οδηγία 2013/36/ΕΕ) που ενισχύουν τις θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών, και ενισχύει το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών (οδηγία 2014/59/ΕΕ και κανονισμός 806/2014).

«Σήμερα έχουμε υιοθετήσει ένα κεντρικό τμήμα του θεματολογίου δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί εφαλτήριο για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, ευθυγραμμίζει την ΕΕ με τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Χάρη στην εισαγωγή βασικών μέτρων όπως ο δεσμευτικός δείκτης μόχλευσης για όλες τις τράπεζες και η εισαγωγή της «συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών» για τα μεγαλύτερα ιδρύματα, οι τράπεζες θα είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και καλύτερα εξοπλισμένες ώστε να αντέχουν στις αναταράξεις της αγοράς.»
κ. Eugen Teodorovici, Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας που ασκεί την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου

Οι προτάσεις θέτουν σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, προκειμένου να ενισχυθεί ο τραπεζικός κλάδος και να αντιμετωπιστούν οι εναπομείνασες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι μεταρρυθμίσεις προτάθηκαν το Νοέμβριο του 2016 και περιλαμβάνουν στοιχεία που εγκρίθηκαν από την επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ).

Η δέσμη περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα βασικά μέτρα:

 • απαίτηση δείκτη μόχλευσης για όλα τα ιδρύματα, καθώς και απόθεμα ασφαλείας δείκτη μόχλευσης για όλα τα παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα·
 • απαίτηση καθαρής σταθερής χρηματοδότησης·
 • νέο πλαίσιο κινδύνου αγοράς για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης και την απλούστευση των κανόνων για τον κίνδυνο αγοράς και τη ρευστότητα για τις μικρές μη σύνθετες τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα αναλογικό πλαίσιο για όλες τις τράπεζες εντός της ΕΕ·
 • απαίτηση για ιδρύματα τρίτων χωρών που ασκούν σημαντικές δραστηριότητες στην ΕΕ να έχουν ενδιάμεση μητρική επιχείρηση στην ΕΕ·
 • μια νέα απαίτηση για συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών (TLAC) όσον αφορά τα παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα·
 • κανόνες μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας με ενισχυμένες ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII) και άλλες μεγάλες τράπεζες·
 • νέα εξουσία αναστολής πληρωμών για την αρχή εξυγίανσης.

Η δέσμη τραπεζικών μέτρων περιλαμβάνει επίσης μια σειρά στοχευμένων μέτρων για την κάλυψη ιδιαιτεροτήτων της ΕΕ, όπως κίνητρα για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και ΜΜΕ ή ένα πλαίσιο πιστωτικού κινδύνου που διευκολύνει τη διάθεση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επόμενα στάδια

Μετά την υπογραφή της εγκριθείσας νομοθεσίας την εβδομάδα της 20ής Μαΐου, η τραπεζική δέσμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του Ιουνίου και θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες αργότερα. Οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στα μέσα του 2021.

 •  
  6
  Shares
 •  
 •  
 • 6
 •