Τράπεζες: Δύο ενδεχόμενα είναι αυτά που συντηρούν το ενδιαφέρον στον κλάδο…

Τραπεζικός κλάδος: Δύο ενδεχόμενα είναι αυτά που συντηρούν το ενδιαφέρον στον κλάδο…

 • Αφενός η δυνατότητα τιτλοποίησης ενυπόθηκων κόκκινων δανείων σε μαζική μορφή με την εγγύηση του δημοσίου και αφετέρου η αλλαγή της νομοθεσίας για την αναβαλλόμενη φορολογία.

Και ενώ το πρώτο ενδεχόμενο φαίνεται να έχει πολύ δρόμο μπροστά του λόγω γραφειοκρατίας και διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου, η αλλαγή της νομοθεσία για την αναβαλλόμενη φορολογία φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα η συζήτηση αφορά την αναβολή της έκδοσης νέων μετοχών υπέρ του Δημοσίου σε ενδεχόμενη εμφάνιση ζημιών στις ετήσιες μητρικές λογιστικές καταστάσεις.

 • Με αυτό τον τρόπο οι παλαιοί μέτοχοι θα αποφύγουν την απομείωση των ποσοστών που κατέχουν και θα επιταχυνθεί η μείωση των NPLs/NPEs.
 • Κάτι τέτοιο είχε συμβεί με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 όταν οι τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους περνώντας τις ζημιές από τα κεφάλαια τους και όχι από την κατάσταση των αποτελεσμάτων.

Αν το σχέδιο τελεσφορήσει θα είναι μια θετική εξέλιξη καθώς η μείωση των κόκκινων δανείων θα μειώσει τους εποπτικούς δείκτες φερεγγυότητας (SREP) οι οποίοι κινούνται αισθητά πάνω από το όριο που έχει θέσει η ΕΚΤ και συναρτώνται από το ύψος των κόκκινων δανείων που έχει η κάθε τράπεζα.

Οι πιο ευνοημένες τράπεζες από αυτή την εξέλιξη θα είναι η Εθνική Τράπεζα και η AlphaBank οι οποίες έχουν και τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας και άρα και τις μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης ζημιών από την διαγραφή/πώληση κόκκινων δανείων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Πως διαμορφώνεται το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας ανά τράπεζα

Σε δις ευρώ Alpha bank Eurobank Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς Σύνολο
Αναβαλλόμενη φορολογία Q2:18 4,735 4,889 4,922 6,559 21,105
DTC Q2’18 3,380 4,053 4,700 4,118 16,251
DTA /CET1 53,3% 87,4% 84,4% 99,2% 78,4%
Καθαρή θέση Q2:18 7,845 5,433 5,088 4,843 23,209

Πηγή:mikrometoxos.gr

 •  
  4
  Shares
 •  
 •  
 • 4
 •