Τι σημαντικό αποσιωπήθηκε για την μετοχή της Motor Oil;

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Τους τελευταίους μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο βάλλεται για θεματα αναξιοπιστίας, κι όχι άδικα. Σε μία χώρα όπου οι ιστοί της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνίας, του αθλητισμού, και του πολιτισμού περνούν κρίση, είναι αδύνατον να μείνει ανέπαφος ο θεσμός τους χρηματιστηρίου.

Σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πχ στην περίπτωση της Folli Follie, έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων, με τραγικό αποτέλεσμα οι επενδυτές για ακόμη μία φορά να χάσουν τα χρήματα τους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα επενδυτικά βλέμματα «τράβηξε» η μετοχή της Motor Oil, καθώς δέχθηκε ισχυρές πιέσεις μετά την ανακοίνωση εξαγοράς του ALPHA. Τι είναι όμως αυτό το οποίο αποσιωπήθηκε και που συνέβαλε στην πίεση της μετοχής;

Η νομοθεσία περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 3 του νόμου 3340/2005, αναφέρεται:

1. Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6: (α) λόγω της ιδιότητας τους ως μελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων εκδότη ή (β) λόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο εκδότη ή (γ) λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους ή (δ) λόγω των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους, να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές.

2. ‘Οταν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι νομικό πρόσωπο, η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης για τη διενέργεια της συναλλαγής για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

3. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από πρόσωπο προς εκπλήρωση μιας απαιτητής υποχρέωσης για την απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων, όταν η υποχρέωση αυτή απορρέει από συμφωνία συναφθείσα πριν από την απόκτηση της προνομιακής πληροφορίας από το εν λόγω πρόσωπο.

Ενώ στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου:

1. Μια πληροφορία θεωρείται «προνομιακή» εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) είναι συγκεκριμένη, δηλαδή: (αα) αφορά κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή γεγονός που έλαβε χώρα ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβει χώρα, και (ββ) επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων ή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, (β) δεν έχει δημοσιοποιηθεί, (γ) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, (δ) η δημοσιοποίηση της θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή πρόκειται για πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, ως ουσιώδη κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων.

2. «Προνομιακές πληροφορίες» σχετικά με παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων νοούνται πληροφορίες που: (α) είναι συγκεκριμένες, (β) δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, (γ) αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω παράγωγα μέσα και (δ) θα αναμενόταν να λάβουν οι συμμετέχοντες στις αγορές, στις οποίες γίνεται διαπραγμάτευση αυτών των παράγωγων μέσων, σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές που ισχύουν στις αγορές αυτές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές:

(αα) τίθενται σε τακτική βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων στις αγορές αυτές ή (ββ) πρέπει να γνωστοποιούνται δυνάμει των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, των κανόνων της αγοράς ή των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων ή σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη της αγοράς του υποκείμενου εμπορεύματος ή της αγοράς των παράγωγων μέσων επί εμπορευμάτων.

3. Για τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ’ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών, ως «προνομιακές πληροφορίες» νοούνται και οι πληροφορίες που σωρευτικά: (α) διαβιβάζονται από πελάτη, (β) σχετίζονται με τις εκκρεμείς εντολές του, (γ) έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα, (δ) συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με έναν ή περισσότερους εκδότες ή με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και (ε) εάν δημοσιοποιούνταν θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τα «πακέτα» στην μετοχή της Motor Oil

Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα www.helex.gr, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil πραγματοποίησαν στο διάστημα 28/8-15/10/2018 πωλήσεις ύψους 2.884.888 μετοχών, συνολικής αξίας 60.676.383,15 ευρώ, με μέση τιμή τα 21,03 ευρώ.

Στις 5 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε στον Τύπο η αγορά μεριδίου της εταιρείας Tallon Commodities, η οποία εξειδικεύεται στο hedging πετρελαίου και προϊόντων του, με την μετοχή της εταιρείας εκείνη την ημέρα να κλείνει στα 23,80 ευρώ με άνοδο 4,16%. Από τις 28 Αυγούστου έως και τις 4 Οκτωβρίου, η μετοχή της εταιρείας πραγματοποίησε αύξηση 17,24%.

Στις 30 Οκτωβρίου ανακοινώνεται ότι η θυγατρική της Motor Oil, Seilla Enterprises Limited εξαγοράζει το 50% συν δύο μετοχές του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται σε 33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,477 εκατ. ευρώ αφορούν στην εξαγορά του 50% συν δύο μετοχές της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ και 11,523 εκατ. ευρώ αφορούν στη συμμετοχή της MOH στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της NEVINE HOLDINGS LTD. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συμμετάσχει και η Alpha Media Group (Δ. Κοντομηνάς) με 11,477 εκατ. ευρώ. Από τις 4 Οκτωβρίου έως και τις 30 Οκτωβρίου, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε 7,9%, ενώ από την ανακοίνωση της εξαγοράς του 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha έως και την 1η Νοεμβρίου, η μετοχή κατέγραψε απώλειες της τάξεως του 17,8% (οι αποδόσεις αφορούν τις τιμές κλεισίματος).

Οι εύλογες απορίες

Όπως ευνόητο, τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil γνώριζαν για τις εν λόγω δύο εξαγορές, προβαίνοντας παρόλα αυτά στις ρευστοποιήσεις μετοχών που είχαν στην κατοχή τους, χωρίς όμως ωστόσο να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της μετοχής, καθώς έως και τις αρχές Οκτωβρίου η μετοχή συνέχιζε να κινείται ανοδικά. Αυτό το οποίο προκάλεσε την έντονη πίεση στην μετοχή της Motor Oil, ήταν η εξαγορά του 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, καθώς αυτή ανήκει σε κλάδο διαφορετικό από αυτόν της διύλισης & εμπορίας καυσίμων, με αποτέλεσμα την δυσπιστία των ξένων (κυρίως) θεσμικών επενδυτών προς την διοίκηση της εταιρείας.

Συμπέρασμα

Όπως εύλογα προκύπτει από τα παραπάνω, τα μέλη της διοίκησης της Motor Oil ήταν κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών, με αποτέλεσμα αυτές να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής, όπως αποδεικνύεται. Θα ήταν συνετό όμως τόσο από την διοίκηση της Motor Oil, όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είχαν δοθεί διευκρινήσεις όσο αφορά τα εν λόγω πακέτα πώλησης, και κυρίως στο εάν οι πράξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα απαιτητής υποχρέωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Ας ελπίσουμε πως στο μέλλον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι προσεκτικότερη σχετικά με τις εταιρικές πράξεις, προκειμένου να προστατευτούν τόσο ο θεσμός του χρηματιστηρίου, όσο και οι επενδυτές.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    24
    Shares
  •  
  •  
  • 24
  •