Πλαστικά Θράκης: Στα 5,3 εκατ. τα κέρδη στο εξάμηνο

Το α΄ εξάμηνο καταγράφηκε αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 2,3% και αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6%. Τα μικτά κέρδη διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2017.

Θετική ήταν η πορεία των μεγεθών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 16,4%.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται ως εξής:

  • Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 2,3% και αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο Συσκευασίας, καθώς ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2017. Οι επιπλέον όγκοι από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων τη διετία 2015-2016 (και που αφορούσαν κυρίως τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου) έχουν διατεθεί στην πλειονότητα τους ενώ οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται τη διετία 2017-2018 θα ολοκληρωθούν μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2019 και η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών θα ξεκινήσει εντός του 2019.
  • Διατήρηση των Μικτών Κερδών στα επίπεδα του 2017 (αλλά συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους) για τους εξής λόγους: Οι τιμές των α’ υλών στο α’ εξάμηνο του έτους συνέχισαν την αυξητική τάση. Παρόλο που οι θυγατρικές του Ομίλου προέβησαν σε αυξήσεις των τιμών πώλησης, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία να περάσει σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στo περιθώριo Μικτού Κέρδους. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων που επένδυσαν σε αύξηση παραγωγής και νέα προϊόντα τη διετία 2015-2016 είχαν ως στόχο το 2017 την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των νέων επενδύσεων και για το 2018 τη βελτίωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους, στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί στο α΄ εξάμηνο του έτους καθώς σημειώθηκε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2017. Σε αντίθεση οι θυγατρικές της Σκωτίας και της Αμερικής παρουσιάζουν συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους με αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου να μην παρουσιάζεται βελτίωση. Συγκεκριμένα:
  • Η θυγατρική της Σκωτίας έχει επηρεαστεί από το BREXIT καθώς η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας έχει οδηγήσει σε σημαντική επιπλέον αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλίσει στις τιμές πώλησης. Επίσης η αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά λόγω του BREXIT έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης για κάποια προϊόντα. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσανατολιστεί στις αγορές εκτός Μεγάλης Βρετανίας ώστε να εκμεταλλευτεί την βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω της ισοτιμίας.
  • Η αγορά των γεωσυνθετικών της Αμερικής στο α΄ εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της ζήτησης και πίεση στις τιμές πώλησης λόγω αυτής, τάση η οποία φαίνεται να αντιστρέφεται στο γ τρίμηνο του έτους. Επίσης, η Εταιρεία έχει αυξημένα κόστη καθώς στη διάρκεια του έτους υλοποιείται η νέα επένδυση που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής. Αύξηση των όγκων πωλήσεων και του Κύκλου Εργασιών αλλά συμπίεση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους του κλάδου της Συσκευασίας λόγω των συνθηκών της αγοράς της Βουλγαρίας, καθώς και δυσκολία μετακύλισης της αύξηση των τιμών των α’ υλών στις τιμές πώλησης.
  • H συγκράτηση των Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης στα επίπεδα του 2017, καθώς και οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Προοπτικές για το β’ Εξάμηνο της χρήσεως 2018

Το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως ακολουθεί την πορεία του α’ εξαμήνου τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών όσο και σε επίπεδο Κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2018. Για το σύνολο της χρήσης του 2018, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών σε σχέση με το α’ εξάμηνο του έτους και αναμένει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.

Ο Όμιλος, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της διετίας 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκ. ευρώ, προχωράει στην περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-2018 το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων πιο καινοτόμων προϊόντων.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων.

Πηγή:euro2day.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •