Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων – Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN:GRS088003017) λόγω ακύρωσης 10.677 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

 • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «FLEXOPACK A.E.Β.Ε.Π.» (ISIN:GRS259003002) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,54 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,05 ανά μετοχή, κατόπιν της  ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018.
 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» (ISIN:GRS473003002) λόγω ακύρωσης 367.401 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από «ΡΕΒΟΪΛ» σε «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ».
 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •