Εθνική Τράπεζα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας με τριετή θητεία, μέχρι την Τακτική Συνέλευση του 2021, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε ως σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:

 • κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
 • κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

 • κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 • κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

 • κ. Claude Piret, Μέλος
 • κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Μέλος
 • κα. Eva Cederbalk, Μέλος
 • κ. Andrew McIntyre, Μέλος
 • κ. John McCormick, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

 • κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •