Πλαστικά Κρήτης: Ανακοίνωση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.06.2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.213.760 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς – ∆/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. με την αριθ. Πρωτ. 69464/27-06-2018 (Α∆Α: Ψ∆1Ο465ΧΙ8-ΨΡΞ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της της 20ης Ιουλίου 2018 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοινώθηκε στο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας, από την 24/08/2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ ́αριθ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/08/2018 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,11 Ευρώ ορίζεται η 31/08/2018. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 31/08/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Μετά την 31/12/2018, η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθμό της μερίδας Σ.Α.Τ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

Θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 941, Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ & ΕΝΕΧΥΡΩΝ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. +30 210-3328747 και +30 210-3328254, Ακαδημίας 68 2ος όροφος, 10678 Αθήνα.

Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο 2810 308561.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •