Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπή παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 05/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 38403
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540/07-11- 2011).
  3. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ.Υ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στην παραπάνω επιτροπή για την παραλαβή του έργου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •