Αύξηση ζημιών για την Pasal το 2017

Η Pasal ανακοίνωσε αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηαν σε ζημιές 21,41 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 20,29 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι ζημιές οφείλονται κυρίως σε μείωση της αξίας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων κατά 14,89 εκ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 31.12.2017 σε 82,2 εκ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου να ανέρχεται σε 132,2 εκ. ευρώ έναντι 127,89 εκ. ευρώ την 31.12.2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •