Αύξηση εσόδων και EBITDA για την ΕΛΤΕΧ

Η ΕΛΤΕΧ Άνεμος ανακοίνωσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε σε 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,2 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9,9%, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος κατά 5,3%, από 247,15 MW το 2016 σε 260,30 MW το 2017. Περαιτέρω, η παραγ ωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2017 ανήλθε σε 547 GWh που διοχετεύθηκαν στο δίκτυο, αυξημένη κατά 10,7% σε σχέση με το 2016.

Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ για το 2016, σημειώνοντας αύξηση
6,7%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
αυξήθηκαν οριακά (2,8%) σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2016.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το 2017 διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το 2016, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης χρήσης (9,6
εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 9,9 εκατ. το 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη με τά από φόρους ανά μετοχή ήταν σε 0,1157
ευρώ έναντι 0,1202 ευρώ για το 2016.
Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις
και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε
172,3 εκατ. ευρώ έναντι 124,0 εκατ. για το οικονομικό έτος 2016, καθώς βρίσκεται σε ανάπτυξη η κατασκευή των έργων του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •