Ζημιογόνο το 2017 για την Ιντραλότ

Η Ιντραλότ ανακοίνωσε σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 11,4% και ανήλθε σε €1.104,2 εκατ. από €991,5 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν αύξηση κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα €17 1,5 εκατ. από €162,5 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν στα €10,3 εκατ. από €-7,6 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη μετά φόρων από συνολικές δραστηριότητες που κατανέμονται σε μετόχους της μητρικής εταιρείας (NIATMI από συνολικές δραστηριότητες) διαμορφώθηκαν στα €-53,4 εκατ. από κέρδη €0,9 εκατ. το 2016. Στη μητρική Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε στα €66,8 εκατ., ενώ οι ζημίες μετά από φόρους στα €11,4 εκατ.

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στα €1,1760 με απώλειες 0,34%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •