Σε ιστορικό υψηλό η απασχόληση στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απασχόληση στην Ευρώπη ανήλθε σε ιστορικά υψηλά, κυρίως λόγω των καλύτερων οικονομικών συνθηκών. Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποστηριζόμενη από μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε να αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, ενώ τα στοιχεία για την ανεργία μειώθηκαν περαιτέρω σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Η απασχόληση στην ΕΕ έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο που σημειώθηκε ποτέ, με περισσότερα από 236 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, με την ανεργία να μειώνεται σταθερά. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη θετική οικονομική δυναμική και να επιτύχουν νέα και πιο αποτελεσματικά δικαιώματα για τους πολίτες που θεσπίσαμε στον Ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία. για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας “.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Αυτό αντιστοιχεί σε επιπλέον 4 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι κύριοι συντελεστές αυτής της επέκτασης. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατ. Η αύξηση αυτή είναι τριπλάσια από την αύξηση των προσωρινών συμβάσεων (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000 έως 42.7 εκατομμύρια.

Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 20-64 ετών αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, φθάνοντας στο 72,3% το τρίτο τρίμηνο του 2017, το υψηλότερο ποσοστό που επιτεύχθηκε ποτέ. Παρ ‘όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Τα εθνικά ποσοστά απασχόλησης κυμαίνονταν από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ προσεγγίζει τα επίπεδα πριν από την κρίση με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία μειώθηκε από περίπου 8,6 εκατομμύρια άτομα από την κορυφή που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2013 και παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια άτομα τον Δεκέμβριο του 2017, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008.

  • Άλλα στοιχεία για την αγορά εργασίας στην τριμηνιαία επισκόπηση επιβεβαιώνουν επίσης τη βελτίωση της υγείας της οικονομίας της ΕΕ:
  • Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (3% ή περισσότερο από έτος σε έτος).
  • Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών της ΕΕ συνέχισε να βελτιώνεται με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αύξησης του εισοδήματος από την εργασία. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη συνέχισαν να βλέπουν την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες, δηλαδή στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και στις Κάτω Χώρες, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εξακολουθούσε να είναι κάτω από το επίπεδο του 2008.
  • Η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται. Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων απασχόλησης [1] στην ΕΕ έφθασε το 2% το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες από ό, τι στη βιομηχανία και τις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού [2] αυξήθηκε και η ανάληψη [3] ανακτηθείσας δραστηριότητας (αύξηση κατά 3,7% σε ένα έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Τα ποσοστά διαχωρισμού [4] μειώθηκαν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ ο ρυθμός ανεύρεσης θέσεων εργασίας [5] επιτάχυνε την ανάκαμψή του τα τελευταία τρίμηνα και προσέγγισε το ρυθμό προ της κρίσης.

Ιστορικό

Η τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη παρέχει μια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας στην ΕΕ. Αναλύει τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην εξέλιξη του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα για την υποστήριξη δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Η Επιτροπή συμμετέχει ήδη στη μετατροπή του πυλώνα σε συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα με την πρωτοβουλία μας για την ισορροπία της επαγγελματικής ζωής, την πρόταση οδηγίας για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την προσεχή δέσμη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ένα βασικό μέσο για την καθοδήγηση της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης κάθε χρόνο είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Ξεκινώντας από τον κύκλο 2017/18, οι αρχές και οι προτεραιότητες του πυλώνα ενσωματώθηκαν σε όλα τα κύρια έγγραφα του εξαμήνου. Ειδικότερα, στο σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση περιλαμβάνεται ο νέος κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από τον πυλώνα, όπως το μερίδιο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το ποσοστό ανεργίας των νέων ή ο αντίκτυπος των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •