Alpha Services and Holdings: Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Αποτελέσματα Έτους 2021: Η εξυγίανση του Ισολογισμού επέφερε Ζημίες Ευρώ 2,9 δισ.
Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους1 Ευρώ 330 εκατ.

Η συνεπής επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου κατά το 2021 σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα Η αναμενόμενη πιστωτική επέκταση ανοίγει τον δρόμο για ενίσχυση της κερδοφορίας


Ο CEO του Ομίλου της
Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:
«Το 2021 η Alpha Bank πέτυχε μία σειρά από σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, γεγονός που της επιτρέπει να
προχωρήσει αποφασιστικά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της. Έχοντας ισχυροποιήσει τον ισολογισμό
μας και με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, είμαστε έτοιμοι να επιτελέσουμε τη βασική μας αποστολή που είναι να
στηρίξουμε ενεργά την Πρόοδο, παραμένοντας στο πλευρό των Πελατών μας εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε να
αντιμετωπίσουν τις αδιαμφισβήτητες προκλήσεις του τρέχοντος έτους.


Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς 11 συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους Ευρώ 16 δισ., βάζοντας έτσι σε τροχιά την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ έως τα μέσα του 2022 και την αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης. Μάλιστα, στο δ’ τρίμηνο του 2021, καταγράφηκε σημαντική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank μετά από μία 10ετή προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,1%, και
τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,2%, ενώ η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τον αναμενόμενο
αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ, που προβλέπονται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο.


Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Alpha Bank στήριξε την ελληνική οικονομία με συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,4 δισ., περιλαμβανομένης της καθαρής πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 1.6 δισ. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2022 με σημαντικές χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, ενώ, παράλληλα, στα υπό διαχείριση κεφάλαια των χαρτοφυλακίων asset management σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 37% σε ετήσια βάση.
Οι εγχώριες καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ., ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Η Alpha Bank καταγράφει επιταχυνόμενη πρόοδο ως προς τη μείωση του κόστους, έχοντας επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας που είχαν τεθεί για το 2021, με Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο 5% και Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους σε Ευρώ 330 εκατ.


Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ρίχνει σκιά αβεβαιότητας στις προοπτικές του τρέχοντος έτους, με
απρόβλεπτες συνέπειες ως προς το ύψος του πληθωρισμού και τους ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Παρόλα αυτά, ο υγιής και ισχυρός ισολογισμός μας και τα εν εξελίξει έργα μετασχηματισμού, προς
όφελος των Πελατών και του Προσωπικού μας, μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της
κερδοφορίας μας και στην εμπέδωση της θετικής μας συμβολής προς τους Πελάτες, τους Μετόχους και την
Κοινωνία».


1 Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους για το 2021 προκύπτουν από τις Ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 2,9 δισ., εξαιρουμένης της επίπτωσης των συναλλαγών Galaxy, Cosmos και της απόσχισης της Cepal ποσού Ευρώ 2,1 δισ. και εξαιρουμένων αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές Πράξεις Ευρώ 120 εκατ., των «Εξαιρούμενων κονδυλίων» από Λειτουργικά Έξοδα ύψους Ευρώ 265 εκατ., την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ ποσού Ευρώ 1.038 εκατ. και Ευρώ 131 εκατ. φόρο εισοδήματος, που αφορά σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και Ευρώ 35 εκατ. που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 εδώ.