Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΦΛΕΞΟ, ΠΑΣΑΛ, και ΚΛΜ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 809,22 μονάδες με πτώση 0,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,02 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 24,67 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 61 καθοδικά, και 62 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου παρά το θετικό του πρόσημο στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 818,02 μονάδες, διέγραψε τα κέρδη του στη συνέχεια έπειτα από την εκδήλωση ρευστοποιήσεων υποχρεώνοντας τον σε αρνητικό έδαφος, έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 807,56 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Η μετοχή της ΔΕΗ πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακά υψηλό 52 εβδομάδων στα 7,64 ευρώ, της Profile ενδοσυνεδριακά ιστορικό υψηλό στα 4,92 ευρώ, της BYTE ενδοσυνεδριακά υψηλό 52 εβδομάδων στα 1,44 ευρώ, της Entersoft ιστορικό υψηλό στα 2,36 ευρώ, της EpsilonNet ιστορικό υψηλό στα 4,24 ευρώ, της ΙΝΤΕΑΛ υψηλό 52 εβδομάδων στα 2,46 ευρώ, και της ΠΑΙΡΗΣ ενδοσυνεδριακά υψηλό 52 εβδομάδων στα 0,82 ευρώ.

Πακέτα συνεδρίασης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.”  (εφεξής ως “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει ότι μετά:

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της μερικής ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την  Α’ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως και

(β) την από 31.12.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (5.594.673,67 €) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (11.903.561) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,47 €) εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.860.861 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 42.700 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Εταιρικά ομόλογα

Η “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εταιρεία”), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2020,

(β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 14.12.2020 και

(γ) την από 21.12.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.140.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 9.966.401,25, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2. “Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων” του εγκριθέντος στην από 17.12.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Χειρισμός εταιρικής πράξης μετατροπής των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCo) της Τράπεζας Πειραιώς

Σε συνέχεια της από 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την Ημερομηνία Μετατροπής των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCo) και κατά συνέπεια της έκδοσης 394.400.000 νέων μετοχών, ο χειρισμός επί της Μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΕΙΡ), θα έχει ως εξής:

(α) Σύμφωνα με την παρ.3.1 της απόφασης 26 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ, και του άρθρου 2.6.3 του Κανονισμού ΧΑ, κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και δεν θα μεταβληθούν τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της μετοχής.

(β) Αναφορικά με τους δείκτες, η διαχείριση της εταιρικής πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.  Πιο συγκεκριμένα, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας στους δείκτες που συμμετέχει με ταυτόχρονη αλλαγή του ποσοστού ευρείας διασποράς (Free Float) από 65% σε 39% (σύμφωνα με τα κριτήρια υπολογισμού των ποσοστών ευρείας διασποράς των βασικών κανόνων). Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ημερομηνίας πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.  Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχουν στη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη
  • FTSE/XA Large Cap
  • FTSE/XA Market
  • FTSE/XA Τραπεζών

(γ) Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην διαπραγμάτευσή όσον αφορά στα παράγωγα προϊόντα και στον δανεισμό τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχόλιο Τάκη Βενέτου στο Antithesis Stock Market Trading 28-12-2020: Αντιλαμβανομαι οτι οι Ελληνες επενδυτες ή traders ειναι ”ευαισθητοι” οταν γινεται αναφορα απο οποιονδηποτε για τραπεζικες μετοχες.- Εγω, απλα αναφερω, επειδη το ειδα, επειδη το εβαλε επι διαγραμματος, το σημα που εδωσε στο εβδομαδιαο χρονοπλαισιο στα 1,1480.- Καμια προτροπη αγορας, ως αναφορα και μονο, ως ασκηση επι χαρτη, για να δουμε τι θα δωσει σε βαθος χρονου. Το buy managment να προσεχθει και θα δουμε τα αποτελεσματα οταν κλεισει η θεση. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με 15% απο την στιγμη της αναρτησης.- Εκτακτη ενημερωση, μεσα στην ημερα, αφου το σημα της Πειραως χ 1,1480 εγραψε υψηλο 1,23, σε % μεταφραζομενο 15% μεσα στην ημερα.- Δειτε ανεβασμα κεριου, δειτε απο το ταμπλο τα στοιχεια που παραθετω.

Η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έως το 2028, πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με έκθεση βρετανικού ερευνητικού κέντρου. Η «επιδέξια» διαχείριση του κοροναϊού από την Κίνα θα ενισχύσει τη σχετική ανάπτυξή της σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Έρευνας (CEBR). Εν τω μεταξύ, η Ινδία αναμένεται να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία έως το 2030. Όπως αναφέρει το BBC, το CEBR δημοσιεύει κάθε χρόνο στις 26 Δεκεμβρίου τις εκτιμήσεις του για 195 οικονομίες, προβλέποντας το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τις ισοτιμίες για τα επόμενα 15 χρόνια. Περισσότερα εδώ.

Alibaba and its three largest rivals -Tencent Holdings, food delivery giant Meituan and JD.com- have shed nearly $200 billion over two sessions since Thursday, when regulators revealed an investigation into alleged monopolistic practices at Ma’s signature company. That marked the formal start of the Communist Party’s crackdown on not just Alibaba but also, potentially, the wider and increasingly influential tech sphere. Περισσότερα εδώ.

The average hedge fund underperformed the wider stock market in 2020 but saw less volatility while stock-picking funds got a lift from technology and stay-at-home shares in a year beset by a pandemic and uncertainty around the U.S. election. Hedge funds, which aim to protect assets in market downturns and have faced criticism for many years for high fees and lacklustre returns, in 2020 showed a divergence in performance. The average hedge fund made 7.3% in the first 11 months of the year. That underperformed an index tracking the S&P 500, which would have made 14% over the same time frame, according to data from Hedge Fund Research (HFR). Περισσότερα εδώ.

Admiral Group PLC said Tuesday that it is selling its businesses Penguin Portals Group and Preminen Price Comparison Holdings Ltd. to ZPG Comparison Services Holdings U.K. Ltd., and that it will return most of the net proceeds to its shareholders. As part of the transaction, insurer Mapfre SA will also sell its 25% stake in Rastreator–part of Penguin Portals–and its 50% holding in Preminen. Admiral, a U.K.-listed auto insurer, said that the total value of the deal is 508 million pounds ($683.3 million) plus a further amount that will accrue until the date of its completion, and that the company will receive net proceeds of around GBP450 million. The company said it will return most of the net proceeds to its shareholders thanks to its strong solvency and liquidity position. Admiral said it will retain a portion to support investment in new business development over the coming years. Penguin Portals comprises online comparison portals Confused.com, Rastreator.com and LeLynx.fr, and the group’s technology operation Admiral Technologies.

Pfizer: In his latest research note, analyst Randall Stanicky confirms his recommendation. The broker RBC is keeping its Neutral rating. The target price is unchanged at USD 42.

Delivery Hero: Giles Thorne from Jefferies retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged at EUR 130.

Daimler: In a research note published by Tom Narayan, RBC advises its customers to buy the stock. The target price is unchanged at EUR 64.

Philips: In his latest research note, analyst Hassan Al-Wakeel confirms his positive recommendation. The broker Barclays is keeping its Buy rating. The target price remains set at EUR 51.

Fathom: Roth Capital Adjusts Fathom Holdings’ Price Target to $40 From $28, Maintains Buy Rating.

U.S. stock markets opened at new record highs for a second straight day on Tuesday, as hopes for a boost to the already-agreed fiscal stimulus package dovetailed with the urge to do some “window-dressing” of year-end balance sheets. By 9: 35 AM ET (1435 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 131 points, or 0.4% at 30,535 points. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were also both up 0.4%. All three had posted their highest ever closes already on Monday, supported by confidence that the stimulus package would put a floor under household spending – the biggest part of the U.S. economy – for the next few months. Among the conspicuous early movers were AstraZeneca ADRs, which rose 1.9% as various reports suggested that U.K. health regulators could approve its Covid-19 vaccine for use as early as today. Approval from any advanced economy is likely to accelerate the rollout of a vaccine that is substantially cheaper than many of its rivals, even though there are doubts that it is as effective as the drugs developed by Pfizer and Moderna, which were approved earlier in the month. Moderna stock, which has been under pressure for most of the time since its drug was approved for emergency use by U.S. regulators, fell another 9.7% in early trading.(Geoffrey Smith, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq διατήρησαν το σήμα τους σε strong buy. Στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 παρέμειναν με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Μικρές πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, του οποίου η τεχνική εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε, καθώς παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 835 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στο 61,8% του Fibonacci (745 μονάδες), με την επόμενη στις 717 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο δείκτης RSI υποχώρησε κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,95 εκατ. τεμάχια, έναντι 44,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρόλα αυτά διατηρήθηκε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να παραμένει κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 1.792 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 4,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ρευστοποιήσεις σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον RSI να υποχωρεί κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Το σήμα αγοράς διατηρήθηκε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,22 εκατ. τεμάχια έναντι 32,02 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Fieratex έκλεισε στα 0,386 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας την προσπάθεια από τις αρχές του μήνα να σταθεροποιηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,379 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,43 ευρώ και η στήριξη στα 0,32 ευρώ, με την μετοχή να ακυρώνει σήμερα το σήμα πώλησης. Οι εισροές στην μετοχή παρουσιάστηκαν μειωμένες σήμερα, όπου η αύξηση αυτών θα οδηγήσει στη δημιουργία «χρυσού σταυρού*», ωθώντας μεσοπρόθεσμα την μετοχή προς υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,11 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,29%

Απόδοση 3μηνου +10,29%

Απόδοση 6μηνου +4,32%

Απόδοση από 1/1 -31,07%

Απόδοση 52 εβδομάδων -26,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,79 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,25 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 10,17 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,0

P/BV 0,386

Ξένα/Ιδία 0,53

ROE

Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,28%

Κεφαλαιοποίηση 3,94 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Pasal έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο 0,63%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,82 ευρώ με την επόμενη στα 2,04 ευρώ, και η στήριξη στα 1,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,44 χιλ. τεμάχια. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.09.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,7 εκατ. αντί € 31,05 εκατ. την 31.12.2019.

Απόδοση μηνός +19,26%

Απόδοση 3μηνου +133,33%

Απόδοση 6μηνου +140,30%

Απόδοση από 1/1 +138,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +151,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4841 ευρώ

Καθαρή Θέση 18,20 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,08

P/BV 1,49

Ξένα/Ιδία 0,88

ROE +151,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας*

Κεφαλαιοποίηση 27,11 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΛΜ έκλεισε στα 0,66 ευρώ με άνοδο 6,11%, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται αυξημένο στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, οδηγώντας την σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,67 ευρώ και η στήριξη στήριξη στα 0,52 ευρώ, με την μετοχή να βρίσκεται πολύ κοντά στη δημιουργία «χρυσού σταυρού*», κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα την οδηγήσει προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες δύο συνεδριάσεις στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στο εάν η μετοχή θα καταφέρει να κλείσει την εβδομάδα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,61 ευρώ) ή όχι. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 44,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,44%

Απόδοση 3μηνου +28,91%

Απόδοση 6μηνου +36,08%

Απόδοση από 1/1 -14,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,834 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,352 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 46,90 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,17

P/BV 0,56

Ξένα/Ιδία 0,20

ROE

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 26,54 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον ΚΜΟ50 ημερών.

Νέα υποχώρηση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,088% με πτώση 53,95%, και του δεκαετούς στο 0,623% με πτώση 4,52%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem