Το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής

Το Συμβούλιο εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη.

Τα συμπεράσματα εκδίδονται σε συνέχεια και βάσει της έκθεσης της ομάδας σοφών που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019 με σκοπό να προταθούν πιθανές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών.

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη πρέπει να γίνει πιο ισχυρή, ευέλικτη, ολοκληρωμένη, συνεκτική και στρατηγική και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και της ανάπτυξης. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εργαστούν για να βελτιώσουν τον συντονισμό των θέσεων της ΕΕ σε πολυμερή αναπτυξιακά βήματα διαλόγου και οργανισμούς, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη συνοχή στη φωνή τους ως ΕΕ. Τα συμπεράσματα στηρίζουν απόλυτα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση και καθορίζουν τα επόμενα βήματα για έναν πολιτικό προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη θεσμική μεταρρύθμιση.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι βασικές θεσμικές αλλαγές για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξεταστούν διεξοδικότερα οι βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με βάση συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα της ΕΤΑΑ και της ΕΤΕπ. Προς τούτο, το Συμβούλιο καλεί την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ να υποβάλουν, έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2020, προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος αναπτυξιακός αντίκτυπος μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στους οργανισμούς τους οι πιθανές εξελίξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Επίσης, το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αξιολογήσει περαιτέρω τη σκοπιμότητα των προτεραιοτήτων. Τα κράτη μέλη καλούνται να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα προτιμώμενα βήματα προόδου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2020.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, διαχρονικά οι μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακών πόρων παγκοσμίως, παρέχουν πάνω από το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας, ύψους περίπου 80 δισ. €. Η ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη κατέχει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων, στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η δομή είναι σύνθετη, με πλήθος ενωσιακών και εθνικών φορέων, καθώς και χρηματοδοτικών μέσων. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, ιδίως όσον αφορά τις επικαλύψεις και τα κενά στο έργο της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ εκτός της ΕΕ, γεγονός επιζήμιο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των επιθυμητών αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης.

Στην έκθεσή της, η ομάδα σοφών ανέλυσε όλα τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα που διαχειρίζονται η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και εξέτασε τρόπους μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •