Βιοασφάλεια και διασυνοριακές ασθένειες των ζώων: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τη «βιοασφάλεια: μια ευρεία έννοια με ενιαία προσέγγιση».

Σε πρακτικό επίπεδο, η βιοασφάλεια νοείται εν γένει ως μέτρα διαχείρισης και υλικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση του κινδύνου των διασυνοριακών ασθενειών των ζώων. Γενικότερα, αποτελεί στρατηγική και ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων. Το υψηλό επίπεδο βιοασφάλειας είναι απαραίτητο για την προστασία του εδάφους της ΕΕ από την είσοδο και την εξάπλωση ασθενειών των ζώων, πολλές από τις οποίες μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για τον γεωργικό τομέα, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει με έμφαση τον βασικό ρόλο της βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων απειλών, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων και ο αφθώδης πυρετός, και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και της συνεργασίας όλων των σχετικών τομέων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των γεωργών και άλλων κατόχων ζώων, αλλά επίσης, παραδείγματος χάριν, των μεταφορέων και των κυνηγών.

Προς τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουν επαρκή ικανότητα βιοασφάλειας και επαρκείς οικονομικούς πόρους τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Στα συμπεράσματα επισημαίνονται επίσης οι κίνδυνοι που ενέχει ο ανθρώπινος παράγοντας καθώς και ο ρόλος των εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •