Πτώση 19,3% στα κέρδη μετά φόρων της BriQ Properties στο πρώτο τρίμηνο

Η BriQ Properties ανακοίνωσε σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα από μισθώματα στο πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε € 627 χιλ. έναντι € 493 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 27,1%, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 340 χιλ. έναντι € 269 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 26,2%.Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο 2019ανήλθαν σε € 172χιλ. έναντι κερδών € 213 χιλ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδοκαθώς στα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα περιλαμβάνεται πρόβλεψη € 134 χιλ.που αφορά το ήμισυτης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης καταβολής του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.(2018: € 83 χιλ.). Επιπλέον στα λοιπά λειτουργικά έξοδα του πρώτου τριμήνου 2019 περιλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα € 22χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31ηΜαρτίου 2019 ανέρχονταν συνολικά σε € 1.150 χιλ. από € 1.303 χιλ. την 31ηΔεκεμβρίου 2018. Ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας (Loan To Value) μη συμπεριλαμβανομένων των μετρητών διαμορφώθηκε σε 25,2% ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης (Net Loan To Value) ήταν 22,3%.Την 29η Μαρτίου 2019 η Εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους μέρισμα συνολικού ποσού € 656 χιλ. ήτοι € 0,055 ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2018.

 

  •  
    11
    Shares
  •  
  •  
  • 11
  •