Ανησυχητικά τα στοιχεία για την πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

Από την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προέκυψε ότι 42 τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάσουν οι τράπεζες συνδέονται με ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) χαρακτηριστικά του ενεργητικού τους, μία εξ αυτών αντιμετωπίζει και ποσοτικό πρόβλημα (διαθέτοντας δείκτες ρευστότητας χαμηλότερους από αυτούς που ορίζει η ΕΤΚ), ενώ δύο τράπεζες αντιμετωπίζουν τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό πρόβλημα με τη ρευστότητα τους, ενώ οι συνολικές ανάγκες για κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (common equity tier 1 – CET1) βάσει της SREP αυξήθηκαν σε 10,6% το 2018 από 10,1% το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην τελευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες βάσει της SREP δεν συπεριλαμβάνουν τα συστημικά αποθέματα ασφαλείας και το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Τα περισσότερα σημαντικά ιδρύματα διαθέτουν ήδη επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα επίπεδα CET1 και τα αποθέματα ασφαλείας όπως απαιτούνται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές αντίστοιχα. Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.

Πηγή:newsit.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •