Ένωση Κεφαλαιαγορών: Ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης που αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις ΜΜΕ που προσπαθούν να να εισαχθούν και να εκδώσουν κινητές αξίες στις χρηματιστηριακές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τους επενδυτές και την ακεραιότητα της αγοράς. Η πρωτοβουλία αφορά ειδικά τις «αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ», μια πρόσφατη κατηγορία τόπου διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες. Βάσει του κειμένου αυτού, η Προεδρία θα προβεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Μαρτίου.

“Οι ΜΜΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ωστόσο, η χρηματοδότησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τραπεζικά δάνεια. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε έμπρακτα τις ΜΜΕ να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους και να τους εξασφαλίσουμε απλούστερη και ευκολότερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.”
Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας

Από τα 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη, μόνο 3.000 είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο υψηλό κόστος συμμόρφωσης προς τα κριτήρια εισαγωγής αφενός και την ανεπαρκή ρευστότητα από την άλλη. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις.

Η πρόταση προβλέπει την τροποποίηση του κανονισμού περί κατάχρησης της αγοράς και του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο κατά τρόπον ώστε οι υποχρεώσεις των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να είναι πιο αναλογικές, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα της αγοράς. Συγκεκριμένα προβλέπει:

  • την απλούστευση του διοικητικού φόρτου, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της αγοράς, και την ενημέρωση των επενδυτών, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωσή τους να αναφέρουν τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές (κατάλογος προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες)·
  • ελαφρύτερο ενημερωτικό δελτίο καλύτερα προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ που είναι ήδη εισηγμένες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ.

Επόμενα στάδια

Το Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του επί των εισηγμένων ΜΜΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.

Θέση του Συμβουλίου για βιώσιμη χρηματοδότηση – γνωστοποιήσεις

Θέση του Συμβουλίου για βιώσιμη χρηματοδότηση – δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •