Ένωση Κεφαλαιαγορών: συμφωνία επικαιροποίησης των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προχωρούν στην απλούστευση των κανόνων που εφαρμόζονται στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και στα συνταξιοδοτικά ταμεία που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με τη βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC). Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ.

“Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ θέσπισε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και τη μείωση του συστημικού κινδύνου στις αγορές παραγώγων. Σήμερα, συμφωνήσαμε σε στοχευμένες προσαρμογές που διατηρούν όλα τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης, ενώ συγχρόνως απλοποιούν τους κανόνες και τους καθιστούν αναλογικότερους.”
Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας που ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου

Ο κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), που εκδόθηκε το 2012, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής κανονιστικής ρύθμισης της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζει ειδικότερα τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.

Το Μάιο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση και την απλούστευση του κανονισμού EMIR προκειμένου να αντιμετωπιστούν το δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης, τα ζητήματα διαφάνειας και η ανεπαρκής πρόσβαση ορισμένων αντισυμβαλλομένων σε μηχανισμούς εκκαθάρισης.

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του κανονιστικού πλαισίου, το κείμενο που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες θεσπίζει μια νέα κατηγορία των «μικρών χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων» που θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να συμψηφίζουν τις συναλλαγές μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CCP), ενώ θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις μετριασμού του κινδύνου. Ομοίως, οι μικρότεροι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν μειωμένες υποχρεώσεις εκκαθάρισης. Το κείμενο προβλέπει επίσης την επέκταση κατά δύο επιπλέον έτη (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως δύο φορές κατά ένα ακόμη έτος) της προσωρινής εξαίρεσης των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων από την υποχρέωση εκκαθάρισης.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων,ο κανονισμός θα απλοποιήσει τους υφιστάμενους κανόνες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται και να καταστεί η εποπτεία αποτελεσματικότερη: θα εξαλειφθεί η υποχρέωση αναφοράς παλαιότερων συναλλαγών («backloading») καθώς και εντός του ομίλου συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι.

Τέλος, ο κανονισμός έχει ως στόχο να δημιουργήσει κίνητρα και να αυξήσει την πρόσβαση σε μηχανισμούς εκκαθάρισης καταργώντας τα σημερινά περιττά εμπόδια. Ειδικότερα, το κείμενο εισάγει την υποχρέωση για τους διαπραγματευτές να παρέχουν υπηρεσίες με δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους, εξασφαλίζοντας ιδίως τη διαφάνεια σχετικά με τα τέλη καθώς και αμερόληπτες και ορθολογικές συμβατικές ρυθμίσεις.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων προς έγκριση. Στη συνέχεια, θα διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Κατόπιν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να εγκρίνουν τον προτεινόμενο κανονισμό σε πρώτη ανάγνωση.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •