Πρόστιμο 20.000 στην Folli Follie για αλχημείες στον ισολογισμό του 2013

Είκοσι χιλιάδες ευρώ πρόστιμο μόνο για τη χρήση του 2013, λόγω μη ορθής κατάρτισης των ετήσιων αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς είναι η καμπάνα που έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Folli Follie και όχι στα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 831η/6.11.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

· Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε:

· Η παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 (β) και του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν.4209/2013.

· Η επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση του σημείου (ε) του άρθρου 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη διατήρησης διαθεσίμων πελατών της σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τους λογαριασμούς της εταιρίας.

Σταύρος Χαρίτος

Πηγή:documentonews.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •