Σαράντης: Στα €11,84 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 160,27 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 145,96 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,81%.

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και αύξηση μεριδίου αγοράς, όσο και από νέες εξαγορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος επιτυγχάνει να ισχυροποιείται μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον χάρη στο ευέλικτο λειτουργικό του μοντέλο που είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες του καταναλωτή και δίνει έμφαση στην ποιότητα, το κόστος και την άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής του.

Έχοντας χτίσει θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή του και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των δύο πρόσφατων εξαγορών INDULONA και ERGOPACK, ο Όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση της ERGOPACK και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών στην αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 160,27 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 145,96 εκ.* την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,81%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,01% στα €59,99 εκ. από €58,81 εκ.*, απόδοση σύμφωνη με την τάση της λιανικής αγοράς. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62,57% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 15,06% στα €100,28 εκ. από €87,15 εκ.* το Α’ περυσινό εξάμηνο.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA και της ERGOPACK οι οποίες ενσωματώθηκαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε €93,76 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 7,58%. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €153,75 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 5,34%.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση του operating leverage και αξιοποίηση συνεργειών από τις εξαγορές, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση του EBITDA.

Συγκεκριμένα:

* Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 12,09% στα €17,88 εκ. από €15,95 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,15% από 10,93% το Α’ εξάμηνο του 2017.

* Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €14,84 εκ. από €13,57 εκ. το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο, αυξημένα κατά 9,35% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,26% από 9,30% το περυσινό A’ εξάμηνο.

* Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €14,39 εκ. από €15,37 εκ., μειωμένα κατά 6,34%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,98% από 10,53% το Α’ εξάμηνο του 2017.

* Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €11,84 εκ. από €13,37 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,39% από 9,16% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2018, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκ. ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2018 ανέρχεται σε € 24,32εκ. από – €16 εκ. στο τέλος του 2017.

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά περίπου 15 εκ. ευρώ, όσο και σε ταμειακές εκροές που σχετίζονται με τις εξαγορές και την πληρωμή μερίσματος. Εκτιμάται ότι οι θετικές ταμειακές ροές που ο Όμιλος θα δημιουργήσει στο Β’ εξάμηνο του έτους θα εξομαλύνουν αυτήν την αύξηση του καθαρού δανεισμού.

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 34,87% στο Α’ εξάμηνο του 2018 από 35,28% στο Α’ εξάμηνο του 2017. Η αύξηση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης κατά το Α’ εξάμηνο είναι συνήθης πρακτική του Ομίλου και συνδέεται με τα εποχιακά προϊόντα.

Εξάλλου, και τα αποθέματα παρουσιάζουν αύξηση λόγω της εισόδου νέων σημάτων στον Όμιλο. Αναμένεται εξισορρόπηση του δείκτη στο σύνολο του έτους 2018 περίπου στο 30%, δηλαδή κοντά στα επίπεδα του έτους 2017.

Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2018 του Ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών, τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, και οι νέες εξαγορές συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του.

Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων, το operating leverage και οι συνέργειες από τις εξαγορές, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση των νέων εταιρειών και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν σημαντικούς στόχους που θα υποστηρίξουν την μελλοντική επέκταση του Ομίλου. Αυτό αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των πωλήσεων του και να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, αυξάνοντας το αποτύπωμα του Ομίλου τόσο στην περιοχή που δραστηριοποιείται όσο και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα.

* Από 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες». Η επίπτωση του ΔΠΧΑ 15 πάνω στο Όμιλο αφορά στις πωλήσεις του, καθώς δαπάνες σχετικές με τις παροχές εμπορίου που πραγματοποιούνται από τον Όμιλο στα πλαίσια συμφωνιών με πελάτες του, από 01/01/2018 δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης, αλλά εμφανίζονται αφαιρετικά των πωλήσεων. Πέρα από τις πωλήσεις και τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου, αυτή η αλλαγή επηρεάζει το μικτό κέρδος και τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ σε απόλυτο νούμερο η καθαρή κερδοφορία δεν μεταβάλλεται. Στην ιστοσελίδα του Ομίλου https://ir.sarantis.gr/el/analystcorner/financial-results-release (αρχείο“Analyst Reporting”) παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία.

** Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2018)

Πηγή:euro2day.gr

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •