Συνολικά πρόστιμα 222 χιλ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση της 3η Ιουλίου, αποφάσισε την επιβολή προστίμων στους κάτωθι:

 • Την επιβολή προστίμου ύψους €100.000 στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του π.δ. 52/1992 και του ν. 3401/2005, καθώς προέβη σε δημόσια προσφορά ομολογιών εκδόσεως της ASPIS FINANCE PLC, θυγατρικής της ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο.
 • Την επιβολή προστίμου ύψους €60.000 στην εταιρεία ATLANTIC MARKETING RESEARCH ΙΚΕ για παράβαση του άρθρου 69 παρ. 6 του ν. 4514/2018 για την περίοδο μετά την 02.01.2018 και του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 για την περίοδο έως την 02.01.2018, καθώς παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια.
 • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €25.000 στην εταιρεία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παραβάσεις των άρθρων 67, 84 και 86 του ν. 4261/2014, του άρθρου 431 του Κανονισμού 575/2013 (ΕΕ) και της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Την επιβολή προστίμων σε δύο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

– €12.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GORDEL CAPITAL LTD

– €10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία OZ ELS MASTER FUND LTD

 • Την επιβολή προστίμου ύψους €7.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για
  παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του
  Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6
  του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
 • Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρεία ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. για παράβαση της παραγράφου 3
  του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, επειδή δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο που όφειλε να
  καταρτίζει ως εκδότης, νομικά πρόσωπα που ήταν συνδεόμενα με τον πρόεδρο του Δ.Σ κ.
  Ν Στασινόπουλο.
 • Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, μέλους Δ.Σ. της
  εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.
  3 του ν. 3016/2002.
 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •