Στα 8,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΕΛΓΕΚΑ το 2017

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2017 διαμορφώθηκε σε €165,5 εκατ. έναντι €157,8 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%. Επιπλέον, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 17,3% έναντι 15,8% το 2016 είχε ως συνέπεια την αύξηση του μικτού κέρδους σε €28,6 εκατ. έναντι €24,9 εκατ., ήτοι αύξηση κατά €3,7 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €8,1 εκατ. έναντι €5,2 εκατ., ενώ ακόμα εντυπωσιακότερη ήταν η μεταβολή στα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία ανήλθαν σε €6,9 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση, ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων ενεργειών. Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε €2,0 εκατ. έναντι €9,1 εκατ. το 2016, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €8,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.».

Επιπλέον, μέσω της πώλησης της συμμετοχής στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» κατά τους πρώτους μήνες του 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να αποκομίσει σημαντικά οφέλη σε πολλά επίπεδα, ήτοι την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, την εξασφάλιση της εισροής κεφαλαίων σημαντικού ύψους, τα οποία αποτελούν α) αναπόσπαστο κομμάτι στη συμφωνία του Ομίλου με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού του αλλά και β) απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης που στηρίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •