Αύξηση πωλήσεων και EBITDA για την Quest το 2017

Η εταιρεία Quest ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποίησε αύξηση12% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα €436 εκ. και 23% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), φτάνοντας τα €39 εκ.. Επέστρεψε στους μετόχους του €31,4 εκ. (€27,4 εκ. σε είδος μέσω της απόσχισης της BriQ και €4 εκ. σε μετρητά). Υπερκάλυψε την απώλεια των εσόδων και κερδών της Quest Energy, η οποία στο τέλος του 2016 πούλησε 2 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που είχαν ετήσια έσοδα €7 εκ., EBIΤDA €5 εκ. και οργανική κερδοφορία (EBT) €2,2 εκ.

Επίσης πέτυχε μεταστροφή (turn around) των ζημιών του 2016 σε οργανική κερδοφορία (ΕΒΤ) στις εταιρείες Cardlink και Quest Online. Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών της ύψους περίπου €25 εκ.
Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €4,5 εκ., έναντι -€19,9 εκ. της προηγούμενης χρήσης. H μεταβολή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους €25 εκ. καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης για την ανάπτυξη των πωλήσεων ύψους περίπου €19 εκ.
Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2017 ανήλθαν σε €4,48 εκ. μειωμένα κατά περίπου 30%. Τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,9 εκ. το 2016, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €2,2 εκ. έναντι ζημιών €1,6 εκ. και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2 εκ. έναντι ζημιών €1,8 εκ. στο 2016. Τα έσοδα από μερίσματα ανήλθαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,8 εκ. στο 2016. Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €1,1 εκ. κυρίως λόγω πρόβλεψης απομείωσης αξίας ακινήτων .
  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •