Κατά 352,4% αυξήθηκαν τα κέρδη για τη Μυτιληναίος

Η εταιρεία Μυτιληναίος ανακοίνωσε σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμγωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης του Τομέα της Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2016, αύξηση 37,6% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα Μεταλλουργίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν 352,4% και διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016 Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31/12/2017.

Η μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα €9,08 με άνοδο 0,33%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •